Search Result for "acs lab safety video"

กฎ 5 ข อของความปลอดภ ยในห องแลป the 5 rules of lab safety

กฎ 5 ข้อของความปลอดภัยในห้องแลป (The 5 Rules of Lab Safety)

VDO นี้เป็นสื่อของ DZINE PRODUCTION ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องการใช้ห้องแลปหรือห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง หวังว่าทุกท่าน จะได้รับความรู้ไป ไม่มากก็น้อย ข ...

Sittichoke Radtanasirijit,   Posted on: 2 years ago